Mnenja o didaktičnih igrah

Didaktične igre so zelo dobrodošle pri pouku, saj ga lahko popestrijo in pomembno prispevajo
k socialnemu vidiku učenja, ki je v današnjem času zelo priporočljivo in zaželjeno,
saj učenci vse več časa presedijo za računalnikom.
Didaktične igre so namenjene osnovnošolcem, nekatere tudi srednješolcem.
Oblikovane so v obliki kartončkov – kart, na katerih je informacija – vsebina.
Informacija na licu kartončka je jasna in usklajena z obravnavano vsebino v učbeniku.
S kognitivnega vidika je na posameznem kartončku ustrezno število enot informacije,
kar je pomembno pri nadaljnji uporabi informacij, ki jih učenci –dijaki pri didaktični igri obdelujejo.
Didaktične igre upoštevajo temeljna didaktična načela.
Posamezni komplet določene didaktične igre s sistemom in pravili po načelu primernosti,
postopnosti in sistematičnosti omogoča, da se z odvzemanjem določenih sklopov vsebin (kartončkov)
iz posameznega kompleta, dinamičnost in didaktična vrednost igre ne spreminja.
Didaktične igre lahko potekajo v dvojicah, lahko pa v manjših skupinah učencev.
Didaktične igre lahko uporabimo za popestritev dela med rednim poukom, pri dopolnilnem ali dodatnem pouku;
prav tako jih lahko uporabimo v oddelkih podaljšanega bivanja in pri delu z učenci s posebnimi potrebami.
Didaktične igre lahko uporabimo v vseh fazah učne ure (v uvodnem delu, pri obravnavi nove učne vsebine,
pri utrjevanju znanja) in tudi v prostem času.

V Ljubljani, 14. 1. 2010

Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek


Mnenje o didaktičnih igrah ABC enka, Poučna enka in Nepravilni glagoli :

Menim da so predstavljene didaktične igre uporabne za popestritev dela med rednim poukom,
dopolnilnim in dodatnim poukom, pri individualnem pedagoškem delu in predvsem primerne za uporabo
v oddelkih podaljšanega bivanja. Didaktične igre so po mojem mnenju manj uporabne za
spoznavanje novih vsebin, bolj pa za ponavljanje in utrjevanje predhodno predstavljene učne snovi.
Zaradi dejavnikov naključnosti in sreče omogočajo večjo motiviranost učencev in bolj zabavno učenje.
Predlagam vam tudi, da za Nepravilne glagole (3) bolj natančno oblikujete navodila,
ki morajo biti lektorirana. Za igro enka učenci pravila verjetno poznajo, a kljub temu bi bilo primerno,
da v zaporedju korakov opišete, kako se igra. Veliko uspeha pri preizkušanju in uporabi.

v Mariboru, 20. januarja 2010

dr. Melita Kukovec Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofska Fakulteta UM :


Kratka reecenzija iger s kartami avtorja Bojana Turunčiča :


Na podlagi pogovora z avtorjem Bojanom Turunčičem in predstavitve didaktičnih iger s kartami
(Merske enote in decimalne predpone, Poučna enka, Klicano število in Aritmetika) dajem k omenjenim igram
naslednje komentarje: Igre s kartami so po meni dostopnih informacijah avtorjeva izvirna nadgradnja
nekaterih obstoječih iger s kartami z nekoliko spremenjenimi pravili in dodanimi didaktičnimi vsebinami.
V osnovi so namenjene učencem v osnovni šoli, primerno nadgrajene pa lahko tudi ostalim.
Avtor je po skupnem pogovoru v revidiranih navodilih upošteval predloge popravkov pravil,
ki bi lahko bila sporna s stališča korektne izgradnje nekaterih matematičnih pojmov.
V primerjavi s trenutnimi poudarki didaktičnih iger, kjer je v ospredju učenje z odkrivanjem in uporaba večpredstavnosti izbranega matematičnega koncepta za razvijanje konceptualnih in problemskih
matematičnih znanj, se omenjene igre osredotočajo na razvijanje osnovnih in proceduralnih
matematičnih znanj (priklic dejstev in utrjevanje proceduralnih znanj).
Tak tip iger zaradi tega ni manj primeren ali zaželen, le njihovo uporabo je potrebno primerno
vključiti v proces izgradnje znanja, npr. v fazi utrjevanja osnovnih pojmov in procedur
(do rutinske ravni ter za pohitritev učenčevih zmožnosti sklepanja in računanja) ali v fazi vzdrževanja znanja za
določeno skupino učencev. V splošnem imajo igre s kartami v primerjavi s sodobnimi računalniškimi aplikacijami
prednost v tem, da spodbujajo delo v skupinah in med vrstniško učno komunikacijo,
zato so lahko dragoceno dopolnilo ostalim didaktičnim pristopom bodisi pri pouku matematike
bodisi pri drugih šolskih aktivnostih (npr. delo v oddelkih podaljšanega bivanja, …).
Morebitne korekcije pravil in druge potrebne popravke kot tudi primernost in sprejetost iger
s strani učencev pa je že in še bo razkrila uporaba teh iger v neposredni učni praksi,
kar avtorja zavezuje k permanentni evalvaciji iger.

v Mariboru, 08. 01. 2010

Mag. Samo Repolusk asistent